31.03.2023 (939)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Präludium in a (BuxWV 152)
Heinrich Scheidemann
1596 - 1663
Jesus Christus, unser Heiland
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
O Lamm Gottes unschuldig (BWV 656)
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Toccata in d (BuxWV 155)
Impressum